Direct naar de inhoud.

Verbindingszones

Parallel aan de Hondsrug lopen de A28, de spoorlijnen en het Noord-Willemskanaal. Deze dominante structuur werpt voor de fauna onneembare barrières op, vooral in de oostwest-richting. Ook de stad en het dorp Haren vormen barrières voor de fauna. De faunapassages binnen het internationaal beroemde Nationaal Park Drentsche Aa zijn wel erg pover. Het grootste knelpunt vormt de A28, waaronder in het Ontsnipperings-programma MJPO 2004 een grootschalige faunapassage was voorzien, aansluitend op het Noord-Willemskanaal. Deze is echter niet gerealiseerd.

De barrières zijn de laatste 10 à 20 jaar nog groter geworden:
●  Op de A28 is een betonnen middengeleider geplaatst.
●  Langs de spoorlijn naar Assen zijn recentelijk hoge geluidschermen geplaatst.
●  Er zijn nieuwe beschoeiingen langs het Noord-Willemskanaal aangebracht.
● Ten oosten van Yesse is door de aanleg van het opstelterrein van ProRail de ecologische verbindingszone geblokkeerd. De geluidsschermen langs de spoorlijnen vormen een extra hindernis.
● Het Transferium-Haren met het nieuwe bedrijventerrein heeft de waarde van dit gebied voor de fauna sterk verminderd.
● De smalle groengordel tussen Groningen en Haren-Noord, waar tot voor kort dieren konden passeren, is grotendeels opgeslokt door woningbouw.
● Bomenkap is op meerdere plekken in het landelijk gebied funest gebleken voor verbindingsroutes voor vleermuizen en eekhoorns.

Met grote regelmaat worden reeën, dassen, otters, ringslangen, etc. slachtoffer van autoverkeer of verdrinken omdat zij het kanaal niet meer uit kunnen komen. De aanleg van ecologische verbindingszones en faunapassages is niet meegegroeid met de uitbreiding van de infrastructuur en het intensievere weg- en treinverkeer.

Ook op regionaal niveau is het dringend gewenst dat er dwars op de Hondsrug natte en droge verbindingen tot stand komen. Daarmee kunnen het Zuidlaardermeergebied en de Onlanden met elkaar worden verbonden. Deze ecologische verbindingszones zijn een schakel in de laagveengordel, die loopt van het Bourtangerveen naar het Lauwersmeer.

Voor de realisatie van een robuust en duurzaam ecologisch systeem is een visie op de bovenliggende opgave essentieel. Stichting Landelijk Gebied Haren pleit voor een meer bestuurlijke inzet en financiën voor de realisatie een grootschalige faunapassage onder de A28 bij Sassenhein. Dat geldt ook voor kleinere en relatief eenvoudige verbeteringen, zoals uittreedplaatsen voor het wild langs het Noord-Willemskanaal. Bij elke infrastructurele ingreep is het essentieel dat nauwkeurig wordt nagegaan hoe de verbetering van faunapassages kan worden meegenomen. SLGH heeft de gemeente een voorstel gedaan om de ecologische verbindingszones te versterken.

Water Drentsche Aa gaat in Paterswoldsemeer stromen
In voorbereiding is een ecologische verbindingszone in de Meerweg bij café Friescheveen. Hiermee kan het (schonere) water van de Drentsche Aa (met enige kunstgrepen) in het Paterswoldsemeer stromen. De natte en droge verbinding met een brug in de Meerweg vormt dan tevens een ecologische verbindingszone tussen de polder Lappenvoort/Friescheveen en het Paterswoldsemeer.