Direct naar de inhoud.

Werkgroep Biodiversiteit

De werkgroep Biodiversiteit zet zich in voor het vergroten van de biodiversiteit in het landelijk gebied. De werkgroep heeft vier leden en, afhankelijk van de activiteiten, een grotere groep vrijwilligers. Er is samenwerking met Duurzaam Glimmen, Dorpsbelangen Onnen en Dorpsbelangen Noordlaren.

Activiteiten werkgroep

De werkgroep is o.a. betrokken bij de volgende projecten:

  • Project Groene Verbindingen Hondsrug Haren
  • Projectgroep Ecologisch Bermbeheerplan Haren-Onnen
  • Project Verbonden biodiversiteit Nationaal Programma Groningen / Toukomst

Project Groene Verbindingen Hondsrug Haren

Het project Groene Verbindingen Hondsrug Haren streeft naar biodiversiteitsherstel door het creëren van een netwerk van groene verbindingen in het gebied tussen het stroomdal van de Hunze en de Drentsche Aa, waarin de dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren liggen. Door het verbinden van bermen, akkerranden, idylles en hooilanden willen we een ecologische zone creëren waar insecten, vogels en zoogdieren van profiteren. Vanuit het project betrekken we verschillende partijen, zoals bewoners, boeren, particuliere eigenaren, vrijwilligers, recreanten en de gemeente. Binnen het project worden drie sporen gevolgd:

  1. Biodiversiteitsherstel door ecologisch beheer en aanleg bloemrijke velden
  2. Kennisdeling met lezingen en praktijkdagen over ecologisch beheer
  3. Ontwikkelen van een paaltjessysteem om belangrijke ecologische gebieden te beschermen

Hieronder worden de ontwikkelingen binnen het project weergegeven.

Oktober 2022

In het tweede projectjaar Groene Verbindingen Hondsrug Haren zijn de resultaten (ingezaaide randen) van vorig jaar gemonitored en weer nieuwe uitgestrekte kruidenrijke randen aangelegd op de Onneres. Landschapsbeheer Groningen hield een lezingencylcus met excursies. Hiervan is opnieuw een beeldverslag gemaakt.

November 2021: video Innovatiefonds biodiversiteitsherstel

Het innovatiefonds voor Biodiversiteitsherstel besteedt op verschillende manieren aandacht aan de projecten die subsidie hebben gekregen: op hun website staat wat informatie over elk project en in oktober is een korte video opgenomen van een aantal projecten, waaronder het project Groene Verbindingen Hondsrug Haren.

September 2021: beeldverslag en artikel Trouw

De eerste ingezaaide percelen zijn tot bloei gekomen en sommige alweer gemaaid. Nieuwe projecten staan nog in de planning. In een beeldverslag worden de ontwikkelingen van de verschillende acties in Onnen, Glimmen en Noordlaren nader beschreven. In dagblad Trouw van 29 september 2021 is te lezen over een van de eerste groene verbindingen op de Onneres: Menno’s tuintje.

Zomer 2021: bermen en markeringspaaltjes

Ter bescherming van bermen en voor herstel van biodiversiteit zijn in Haren o.a. een groep omwonenden een actie gestart voor herstel van een berm langs een zandweg (de Boerlaan). Ook is een oeverzone ingezaaid naast het net aangelegde zonnepark in Glimmen. Speciale bermbordjes zijn gemaakt om een klein voorjaarsbolletje te markeren: de bosgeelster die op de Hondsrug nog voorkomt maar langzaam afneemt in aantal. Op twee locaties in Haren en Noordlaren zijn omwonenden met een flyer Bosgeelster geattendeerd op de bijzondere waarde van dit gele sterretje. Een werkdocument geeft meer informatie over de markeringspaaltjes. Samen met de gemeente Groningen hopen we door aangepast maaibeleid dit bolletje weer een kans te geven. Een verslag van verschillende bermacties in Haren vindt u hier.

Oktober 2020: zaaiacties

In oktober 2020 vonden de eerste zaaiacties plaats in Onnen en Glimmen: langs de Zuiderhooidijk, de Koelenbergsteeg, en Menno’s Tuintje op de Onneres en op de Hoge Herenweg is door de eigenaar een akkerrand ingezaaid. Van deze beginfase is een beeldrijk verslag gemaakt.

September 2020: subsidie Innovatiefonds

In september 2020 heeft het Innovatiefonds “Samen voor Biodiversiteit” 22.480 euro beschikbaar gesteld aan het project Groene Verbindingen Hondsrug Haren. Uit 130 ingezonden projecten vanuit het hele land heeft het fonds dat is opgericht door de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, acht projecten gekozen, waaronder het project Groene Verbindingen Hondsrug Haren. Lees verder persbericht en beknopte versie subsidieaanvraag.

Het project staat ook op een kaart van Deltaplan Biodiversiteitsherstel: hierop kunnen alle projecten voor biodiversiteitsherstel in heel Nederland worden aangemeld:  biodiversiteit.nl/projecten.

Projectgroep ecologisch bermbeheerplan gemeente Groningen

In 2020 is de werkgroep Biodiversiteit met vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Noordlaren en Duurzaam Glimmen gevraagd om deel te nemen aan een projectgroep van de gemeente Groningen om tot een ecologisch bermbeheerplan te komen. Alle bermen in voormalige gemeente Haren zijn letterlijk in kaart gebracht en voor elke berm is het huidige beheer en het gewenste beheer besproken. Het bermbeheerplan is beschikbaar via deze link.

Project Verbonden Biodiversiteit / Toukomst

In het kader van Toukomst (Nationaal Programma Groningen) is een landschapswerkplaats in oprichting van waaruit projecten voor biodiversiteitsherstel zullen worden gecoördineerd en gerealiseerd. ‘Verbonden Biodiversiteit‘ is een van de ingediende projecten. Op dit moment nog onduidelijk hoe de selectie via Landschapswerkplaats tot stand komt.

Samenstelling werkgroep Biodiversiteit

Leden van de werkgroep Biodiversiteit komen uit Glimmen, Onnen en Noordlaren en werken samen met particulieren, boeren, terreinbeheerders en dorpsverenigingen.

  • Fred Hemmes, Noordlaren
  • Hilda Snoeijer, Glimmen
  • Tinus Jeuring, Noordlaren
  • Amanda le Grand, Onnen

11 maart 2020. Een van de eerste acties van de werkgroep was een thema-avond over ecologisch bermbeheer met twee lezingen:

·  Gijsbert Six: van ‘Bloeiend Benneveld’, zie presentatieYouTube filmpje

·  Eline Ringelberg: boerin en lid van de van de werkgroep Boerenbuitengebied, zie presentatie.