Direct naar de inhoud.

Biodiversiteit

Uit bezorgdheid over de achteruitgang van flora en fauna zet de werkgroep Bloeiende Bermen zich in voor het vergroten van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Biodiversiteit is van belang voor een evenwichtig ecosysteem, waarin insecten, vogels, vlinders en kleine zoogdieren voldoende voedsel en schuilgelegenheid vinden. Door monoculturen in de landbouw, stikstofneerslag, milieuvervuiling en klimaatverandering raakt de balans verstoord en is het leefgebied van vele soorten afgenomen. Zo hebben (weide)vogels als veldleeuweriken en grutto’s het moeilijk door de sterke afname van aantallen insecten. Bermen kunnen een belangrijke rol spelen voor biodiversiteit. Bermen met een gevarieerde begroeiing herbergen meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. En bermen langs de zandwegen en recreatieve routes in het landelijk gebied vormen belangrijke ecologische verbindingszones tussen de verschillende ecosystemen.

Natuurlijk bermbeheer
Met natuurlijk (ecologisch) bermbeheer wordt de grond verschraald en neemt de soortenrijkdom toe. Natuurlijk beheer houdt in: minder en gefaseerd maaien, maaisel afvoeren en natuurvriendelijk materieel gebruiken. Andere acties die kunnen bijdragen aan het vergoten van de biodiversiteit zijn:

  • Stimuleren van eigenaren van grote percelen tot aanleg van kruidenrijk grasland
  • Stimuleren omwonenden om hun tuinen meer bij-, vlinder-, en egelvriendelijk te maken
  • Planten van inheemse bolletjes

Leden van de werkgroep Biodiversiteit komen uit Glimmen, Onnen en Noordlaren en werken samen met particulieren, boeren, terreinbeheerders en dorpsverenigingen.

Update project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’

Januari 2021. Het project ‘Groene Verbindingen Haren is in oktober 2020 van start gegaan met enkele inzaaiacties van kruidenrijke randen langs weilanden en op een natuurgebiedje. Een verslag van deze acties met foto’s vindt u hier. Ook is een begin gemaakt met een actie om markeringspaaltjes te plaatsen op locaties met bijzondere vegetatie. Meer informatie hierover vindt u in bijgaand werkdocument.
Op 20 januari 2021 werd het project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ als voorbeeld getoond door Louise Vet, emeritus-hoogleraar ecologie, in het Nieuwjaarscafé van Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Er is een kaart gemaakt waarop alle projecten voor biodiversiteitsherstel in heel Nederland kunnen worden aangemeld: biodiversiteit.nl/projecten. In de discussie kwam naar voren dat biodiversiteit hetzelfde belang heeft als het klimaat: het gaat om twee kanten van dezelfde medaille. Naast een duurzaamheidsindex moet er ook een biodiversiteitsindex komen biodiversiteit-verdient-financieel-en-maatschappelijk-draagvlak.

Subsidie biodiversiteitsherstel

September 2020. Het Innovatiefonds Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft 22.480 euro beschikbaar gesteld aan het project Groene verbindingen Hondsrug Haren dat ingediend is door de werkgroep Biodiversiteit van Stichting Landelijk Gebied Haren. Uit 130 ingezonden projecten vanuit het hele land heeft het fonds acht projecten gekozen en daar is het project Groene verbindingen er een van. Dit project is een samenwerkingsproject van organisaties en particulieren in het gebied tussen Drents Diep en Drentsche Aa waarin de dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren liggen. Lees verder persbericht en beknopte versie subsidieaanvraag van 9 september 2020.

Thema-avond ecologisch bermbeheer

Op 11 maart 2020 organiseerde de werkgroep Biodiversiteit een thema-avond over ecologisch bermbeheer met twee lezingen:

Samenstelling werkgroep Biodiversiteit:

  • Fred Hemmes, Noordlaren
  • Hilda Snoeijer, Glimmen
  • Amanda le Grand, Onnen