Direct naar de inhoud.

Landschap

Stichting Landelijk Gebied Haren gaat uit van een brede definitie van het begrip landschap: het landschap dat wordt gevormd door een complex van factoren die met elkaar in wisselwerking staan, zoals gesteente, reliëf, klimaat en lucht, bodem, water, bomen, planten- en dierenwereld en mens. Het gaat dus niet alleen om wat je ziet, maar ook om hoe het landschap is gevormd en de wisselwerking van de mens en de flora/fauna met haar omgeving. Een goed begrip van de samenhang is belangrijk voor een effectieve bescherming van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Om het landschap te begrijpen is ook inzicht in de dynamiek van belang. Landschappen veranderen; dat is altijd zo geweest. De invloed van de samenstellende factoren verandert, vooral de invloed van de mens: direct door – bijvoorbeeld – de landbouwmethoden, indirect door de klimaatverandering als gevolg van menselijk gedrag.

Steeds meer mensen maken zich ernstig zorgen over klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en over ontwikkelingen in de landbouw. Klimaatverandering en energietransitie hebben grote invloed op het landschap. ‘Ons’ landschap wordt steeds belangrijker voor de recreatie en om ons te kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat, zoals aan droogte, wateroverlast bij stortregens en verkoeling bij hitte.

Bomenbeleidsplan Haren
Bomen vervullen een duurzaam onderdeel van het landschap en dragen bij aan de beleving van de leefomgeving. De klimaatsverandering maakt de functie van bomen, zoals schaduw, vasthouden van water, vastleggen van CO2, nog belangrijker. Een boom vervult zijn functie maximaal in de volwassen fase. Vanwege de lange levensduur van bomen is bij uitstek een langetermijnvisie nodig. Beleidskeuzes waren door de voormalige gemeente Haren vastgelegd in het bomenbeleidsplan. De Stichting Landelijk Gebied Haren pleit ervoor deze beleidskeuzes voort te zetten, zodat blijvend gewerkt wordt aan een duurzaam en goede beheersbaar bomenbestand.