Direct naar de inhoud.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is van belang voor een evenwichtig ecosysteem, waarin insecten, vogels, vlinders en kleine zoogdieren voldoende voedsel en schuilgelegenheid vinden. Door monoculturen in de landbouw, stikstofneerslag, milieuvervuiling en klimaatverandering raakt de balans verstoord en is het leefgebied van vele soorten afgenomen. Zo hebben (weide)vogels als veldleeuweriken en grutto’s het moeilijk door de sterke afname van aantallen insecten.

Natuurlijk bermbeheer

Bermen kunnen een belangrijke rol spelen voor biodiversiteit. Bermen met een gevarieerde begroeiing herbergen meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Bermen langs zandwegen en de vele recreatieve routes in het landelijk gebied vormen belangrijke ecologische verbindingszones tussen de verschillende ecosystemen.

Met natuurlijk (ecologisch) bermbeheer wordt de grond verschraald en neemt de soortenrijkdom toe. Natuurlijk beheer houdt in: minder en gefaseerd maaien, maaisel afvoeren en natuurvriendelijk materieel gebruiken. Andere acties die kunnen bijdragen aan het vergoten van de biodiversiteit zijn:

  • Stimuleren van eigenaren van grote percelen tot aanleg van kruidenrijk grasland
  • Stimuleren omwonenden om hun tuinen meer bij-, vlinder-, en egelvriendelijk te maken
  • Planten van inheemse bolletjes

Werkgroep Biodiversiteit

De werkgroep Biodiversiteit van de Stichting Landelijk Gebied Haren zet zich in voor het vergroten van biodiversiteit in het landelijk gebied. In de werkgroep zitten inwoners uit de dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren. Lees hier meer over de activiteiten van de werkgroep.

Documenten biodiversiteit landelijk gebied Haren

Hieronder staan een aantal documenten die direct of indirect te maken hebben met biodiversiteit in het landelijk gebied. De meeste hebben betrekking op bermbeheer. Soms wordt teruggegrepen op plannen uit andere provincies of gemeenten, zolang deze voor ons gebied nog niet voorhanden zijn. Suggesties voor documentatie over flora en fauna in landelijk gebied Haren zijn welkom info@landelijkgebiedharen.nl.