Direct naar de inhoud.

Missie en beleidsplan

Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH) werd in 2019 opgericht om te fungeren als de ‘ogen en oren’ van het gebied. SLGH is de voortzetting van Stichting Scharlaken Ring, Stichting Behoud Landelijk Gebied Harendermolen en een groep bewoners rond de Fruitberg in Onnen. Na de samenvoeging van Haren met Groningen hebben deze groepen de krachten gebundeld om de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het landelijk gebied van Haren te beschermen en te versterken. SLGH is een organisatie van betrokken inwoners en wil partijen verbinden die een bijdrage kunnen leveren aan een vitaal landelijk gebied.

Doelstelling

De doelstelling die is vastgelegd in de statuten van Stichting Landelijk Gebied Haren luidt: ‘De stichting stelt zich ten doel de bescherming en bevordering van de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied rondom en in de voormalige gemeente Haren, een en ander in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van natuur-inclusieve landbouw.’

Beleidsplan 2024

De doelstelling vergt inzet voor de lange termijn. De acties van de stichting worden grotendeels gestuurd door de actualiteit: inspringen en reageren op nieuwe beleidsontwikkelingen van de gemeente Groningen. In het Beleidsplan 2024 staan de ambities van SLGH. Voor de komende jaren ligt de nadruk op het creëren van draagvlak voor burgerparticipatie in beleid en beheer.

Afgeleide doelstellingen zijn:

  • Opkomen voor de belangen van landschap, milieu en natuurwaarden bij ingrepen in het gebied.
  • Fungeren als gesprekspartner van de gemeente, provincie, waterschap, natuur- en milieuorganisaties en verenigingen dorpsbelangen.
  • Bijdragen aan het gemeentelijk en provinciaal beleid, zie bijvoorbeeld onze bijdrage aan de Omgevingsvisie Kracht van contrast en de nota Zandwegen deel I en deel II.
  • Optreden als rechtspersoon in bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke kwesties.
  • Vertegenwoordigen van bewoners en eigenaren bij activiteiten tot behoud, herstel en beheer van natuur- en landschapselementen.
  • Inzetten voor herstel van biodiversiteit en stimuleren ecologisch bermbeheer.
  • Kennis toegankelijk maken over cultuurhistorie en natuurwaarden.
  • Participeren in diverse overleggroepen, bijvoorbeeld de klankbordgroep voor de Cultuurhistorische Waardenkaart.

Partijen verbinden

De natuur- en cultuurhistorische waarden zijn kwetsbaar. Waarden die worden bedreigd door gebrek aan kennis en samenwerking of door botsende belangen. Veel bewoners koesteren de waarden en zijn zich bewust van de kwetsbaarheid. Zij merken ongewenste ingrepen op, maar voelen zich machteloos als ze hierop geen invloed kunnen uitoefenen. Stichting Landelijk Gebied Haren onderhoudt contact met een groot netwerk van betrokken bewoners. We signaleren problemen en doen voorstellen ter verbetering.

SLGH heeft onder andere contact met: Plaatselijk Belang Glimmen, Vereniging Dorpsbelangen Onnen, Dorpsbelangen Noordlaren, Burgercomité Haren, gemeente Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuurplatform Drentsche Aa.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om mee te werken aan SLGH? Meld u dan aan: info@landelijkgebied.nl of bekijk onze meest recente Nieuwsbrief. Als u zich herkent in het werk van SLGH en wilt bijdragen aan het behoud en versterken van het landelijk gebied, dan stellen wij een donatie zeer op prijs.