Direct naar de inhoud.

Actueel

Asfaltgranulaat op zandwegen in Natuurgebieden

Begin dit jaar was er onrust onder de inwoners van het landelijk gebied vanwege storting van asfaltgranulaat op de Zuiderhooidijk, de Koelandsdrift, de Noordlandsdrift en in de polder Lappenvoort. De SLGH heeft naar aanleiding hiervan actie ondernomen. Lees meer.

Doorfietsroute Haren – Zuidlaren

De provincie Groningen heeft een verkenning gedaan om een doorfietsroute tussen Haren-Zuidlaren aan te leggen. Volgens SLGH vraagt de verspreide ligging van woningen en de aanwezigheid van meerdere parallelle fietsroutes om een hybride benadering van het concept: niet één doorfietsroute, maar alle bestaande routes aanzienlijk verbeteren. SLGH heeft haar bedenkingen tegen de inhoud en de procedure in een brief aan de provincie – mede namens de Natuur en Milieufederatie Groningen- uiteengezet. Lees meer.

Tussengebied

In het Gemeenteblad  van 1 maart 2022 werd bekendgemaakt dat de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen voor het open groene gebied tussen Helpman en Haren voor het ontwikkelen van sportdoeleinden en andere maatschappelijke bestemmingen. Dit is in strijd met diverse beleidsnota’s dat in de groene long tussen Groningen en Haren tenminste tot 2040 niet wordt gebouwd én dat hier een ecologische verbinding moet komen. SLGH heeft het voortouw genomen en samen met zes andere bewoners- en milieuorganisaties een brandbrief geschreven aan B&W en vervolgens politieke partijen benaderd. Uiteindelijk werd in de gemeenteraad met 38 stemmen voor en drie tegen een amendement aangenomen. Hierin staat dat in de te ontwikkelen integrale visie een verdere afweging zal worden gemaakt over de verdere ecologische ontwikkeling en bestemming van de groene long. Lees meer in Nieuwsbrief 9 (juni 2022) en Nieuwsbrief 10 (december 2022).

Omgevingsvisie Levende Ruimte

Een Omgevingsvisie is een wettelijk verplichte integrale visie voor het grondgebied van de gemeente. SLGH heeft in 2020 met Kracht van contrast haar eigen visie beschreven op de samenhang van de stad met het landelijk gebied en de daarin gelegen dorpen. In 2021 heeft de gemeente het ontwerp-Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ ter inzage gelegd. Daarop heeft SLGH gereageerd. Op 26 januari 2022 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ vastgesteld. Lees meer.

Zandwegen

Zandwegen zijn een actueel thema omdat er bij het onderhoud door de gemeente Groningen het nodige mis is gegaan. De werkgroep Zandwegen heeft in 2019 alle 69 zandwegen in Haren geïnventariseerd en daarover twee rapporten gepubliceerd: Zandwegen in Haren, deel I en Deel II Inventarisatie zandwegen, onder andere om een bijdrage te leveren aan de Omgevingsvisie. In mei 2021 hebben diverse fracties uit de gemeenteraad vragen gesteld aan het college van B&W over de zandwegen en het onderhoud daarvan. De raadsvragen over de zandwegen zijn door het college van B&W beantwoord. Vervolgens is door de raad de motie Landschapsvisie van gemeente vastgesteld. In najaar 2021 vonden gesprekken van de gemeente plaats met bewoners- en maatschappelijke organisaties. Naar verwachting zou in 2022 het definitieve beleid worden vastgesteld. Intussen zijn we in 2023 aangeland. Lees meer.