Direct naar de inhoud.

Stichting Landelijk Gebied Haren

Het gebied van de voormalige gemeente Haren zie kaart is van een uitzonderlijke natuurlijke en cultuurhistorische schoonheid. De unieke landschappelijke afwisseling danken we aan de smalle Hondsrug, met op de flanken het beekdal van Drentsche Aa en het stroomdal van de Hunze. We vinden hier overgangen van zand naar veen, van besloten naar open, van droog naar nat en van kleinschalig naar grootschalig. Ze maken het gebied een waar paradijs voor wandelaars, fietsers en de bewoners. Tel daarbij de rijkdom aan flora en fauna op en het is duidelijk: dit is een prachtig gebied waar we zuinig op moeten zijn.
Stichting Landelijk Gebied Haren stelt zich ten doel de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied van Haren te beschermen en een bijdrage te leveren aan een vitaal landelijk gebied.

Actueel: Geen zonneparken in landelijk gebied, het kan anders! Lees meer: SLGH in de pers


Nieuw 1-2-2021 Brief bewonersorganisaties aan B&W: Urgentie energietransitie/Actieplan zon op daken.

Bewonersorganisaties verzoeken het college van B&W met voorrang de door de raad in 2016 vastgestelde Zonnewijzer 2017-2020 te actualiseren. De actualisatie is dan tevens de basis voor het even urgente ‘Actieplan zon op daken’ dat volgens de zonneladder vooraf moet gaan aan het Beleidskader zonneparken. De energietransitie is urgent en kan niet wachten.

21-1-2021 1000+ afwijzende reacties op ‘Beleidskader Zonneparken’

Uit het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’ blijkt dat de gemeente in het kwetsbare landschap van de Hondsrug van Haren op negen plekken zonneparken met een omvang tot 10 ha wil toestaan. Ook in Ten Boer zijn zoeklocaties aangewezen. Op 21 januari 2021 sloot de termijn voor het insturen van reacties op dit beleidskader. Het aantal en de gedegen inhoud van de reacties hebben ook de Stichting Landelijk Gebied Haren verrast: meer dan 1000 afwijzende reacties. Hieronder een selectie van de reacties:
Organisaties:
. Gezamenlijke reactie Dorpsbelangen Onnen, Noordlaren, Glimmen, Burgercomite Haren en SLGH
. Historische Vereniging Ten Post
. Dorpsbelangen Garmerwolde
. Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten
. Nationaal Park Drentsche Aa
. Landschapsbeheer Groningen
. Erfgoed Vereniging Heemschut
. IVN
. LTO
Particulieren:
. Anita Tan-Huisman en Kim Tan
. Marcel Agema Bezwaarschrift en Routekaart
. Veefokbedrijf Hoving
. Frans Duijm
. 52 bewoners Zuidveld Onnen
. Familie Wittenberg
. Charles Vlek
. Annemiek Bos met 365 handtekeningen tegen zonnepark in De Vork
. Ingrid Schenk
. David van der Kellen

27-12-2020 Reactie op ‘Beleidskader Zonneparken Groningen’

22-11-2020 Bijdrage SLGH Omgevingsvisie Groningen: Kracht van contrast

De nieuwe Omgevingsvisie beschrijft de samenhang van de stad met het landelijk gebied en de daarin gelegen dorpen. Volgens de Stichting Landelijk Gebied Haren is het kenmerk van die samenhang: ruimtelijk contrast tussen stad en landelijk gebied. Volgens de SLGH heeft het behoud en het versterken van het ruimtelijk contrast een belangrijke meerwaarde. Een daarbij passende naam voor de Omgevingsvisie voor de gehele gemeente Groningen is: Kracht van contrast. Het gemeentelijke beeldmerk kan hiermee in overeenstemming worden gebracht.

Dec 2020 Project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ Biodiversiteit

Nog enkele maanden. Dan kunt u genieten van bloeiende kruidenrijke randen langs weilanden en in natuurgebiedjes. Met elkaar vormen ze groene verbindingen voor het herstel van biodiversiteit. Beeldrijk is in de update te zien hoe ze in oktober werden ingezaaid. Binnenkort zullen ook markeringspaaltjes voor ecologische locaties worden geplaatst. Dit alles is mogelijk gemaakt door subsidie van het Innovatiefonds Biodiversiteitsherstel, zie beknopte versie subsidieaanvraag.
Het project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ werd op 20 januari 2021 als voorbeeld getoond in een webinar van het Deltaplan: projecten voorbiodiversiteit.