Direct naar de inhoud.

Stichting Landelijk Gebied Haren

Het gebied van de voormalige gemeente Haren is van een uitzonderlijke natuurlijke en cultuur historische schoonheid (zie kaartje). De unieke landschappelijke afwisseling danken we aan de smalle Hondsrug, met op de flanken het beekdal van Drentsche Aa en het stroomdal van de Hunze. We vinden hier overgangen van zand naar veen, van besloten naar open, van droog naar nat en van kleinschalig naar grootschalig. Ze maken het gebied een waar paradijs voor wandelaars, fietsers en de bewoners. Tel daarbij de rijkdom aan flora en fauna op en het is duidelijk: dit is een prachtig gebied waar we zuinig op moeten zijn.
Stichting Landelijk Gebied Haren stelt zich ten doel de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied van Haren te beschermen, te versterken en een bijdrage te leveren aan een vitaal landelijk gebied.

Actueel

Gemeenteraad kritisch over beheer zandwegen en participatie
Op 6 maart jl. werd in de gemeenteraad voor de derde keer de definitieve Nota Zandwegen behandeld. Deze keer met als resultaat de unaniem aangenomen motie Zandwegen op de goede weg waarin de gedane beloftes van het college werden aangescherpt en vastgelegd. De gemeenteraad wil via de motie zekerstellen dat het College van B&W de nota zandwegen zal uitwerken in een beheerplan. Lees meer: SLGH Nieuwsbrief 15 en SLGH in de Pers. Komende tijd moet duidelijk worden hoe het College van B&W de unanieme wil van de gemeenteraad samen met de SLGH en aanwonenden gaat uitvoeren.

Asfaltgranulaat op zandwegen in natuurgebieden
Begin 2023 is asfaltgranulaat gestort op de Zuiderhooidijk, de Bareldssteeg, de Koelandsdrift, de Noordlandsdrift en in de polder Lappenvoort. SLGH is zeer verontrust over het gebruik van asfaltgranulaat op de cultuurhistorische wegen in het landelijk gebied van Haren. Lees meer…..

Doorfietsroute Haren – Zuidlaren

De provincie Groningen is voornemens een doorfietsroute tussen Haren-Zuidlaren aan te leggen. Volgens SLGH vraagt de verspreide ligging van woningen en de aanwezigheid van meerdere parallelle fietsroutes om een hybride benadering van het concept: niet één doorfietsroute, maar alle bestaande routes aanzienlijk verbeteren. SLGH heeft haar bedenkingen tegen de inhoud en de procedure in een brief aan de provincie – mede namens de Natuur en Milieufederatie Groningen- uiteengezet. Lees meer…. Op 22 december 2023 liet de projectgroep van de provincie weten, gezien de vele reacties, meer tijd nodig te hebben en voor de zomer van 2024 de definitieve rapportage over de doorfietsroute te zullen publiceren. Lees meer…..

Tussengebied

Begin 2022 werd bekend dat de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen voor het groene gebied tussen Helpman en Haren voor sportdoeleinden en andere maatschappelijke bestemmingen. Dit is in strijd met diverse beleidsnota’s. SLGH heeft samen met zes andere bewoners- en milieuorganisaties een brandbrief geschreven aan B&W en politieke partijen benaderd. Zie Nieuwsbrief 9 en 10 . Lees meer …. Ondanks toezeggingen van de gemeente Groningen is er voor het landelijk gebied Haren nog steeds geen kaderstellende integrale landschapsvisie ontwikkeld. Zie Nieuwsbrief 13.

Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’

SLGH heeft in Kracht van contrast (2020) de samenhang beschreven van de stad met het landelijk gebied en de daarin gelegen dorpen, als inbreng voor het ontwerp-Omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ (2021). Deze visie is begin 2022 vastgesteld. Lees meer…..