Direct naar de inhoud.

Omgevingsvisie

Een Omgevingsvisie is een wettelijk verplichte integrale visie voor het grondgebied van de gemeente. Het bevat de strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De gemeenteraad heeft in 2018 de Omgevingsvisie The Next City vastgesteld voor de stad. Door de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer op 1 januari 2019 moet deze visie worden gewijzigd voor het hele grondgebied van de nieuwe gemeente.

SLGH volgt de ontwikkeling rond de  Omgevingsvisie en het daarop gebaseerde  Omgevingsplan voor het landelijk gebied van Haren nauwlettend. Beide plannen zijn van groot belang voor de (juridische) bescherming van de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied van Haren. Het Omgevingsplan gaat de Beheersverordening Buitengebied 1990 vervangen. SLGH zal er op toezien dat bij de nieuwe plannen wordt aangesloten bij het Landschapsontwikkelingsplan Haren 2003 en de Kadernota Buitengebied Haren 2012.

In december 2019 hield de gemeente een avond om ‘ideeën op te halen’ voor de nieuwe Omgevingsvisie. SLGH heeft op deze avond een korte presentatie gegeven over haar ideeën, met name over wat er nodig is in het landelijk gebied, zoals het versterken van de ecologische verbindingszones. Wij zullen de verdere ontwikkelingen rond het Omgevingsplan met belangstelling volgen.

Op 23 november 2020 heeft de SLGH haar ideeën voor de nieuwe Omgevingsvisie aan het gemeentebestuur gestuurd: Kracht van Contrast. Op 5 maart heeft de SLGH haar ideeën gepresenteerd aan wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Roeland Van der Schaaf, gebiedswethouder Philip Broeksma en beleidsadviseur. Verslag bijeenkomst Omgevingsvisie gemeente Groningen en SLGH. Enige tijd daarna ook aan een grote groep ambtenaren.

Op 7 oktober werd door de gemeente de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage gelegd. De nieuwe titel is ‘Levende Ruimte’, met als ondertitel ‘Het vervolg op de Next City’. Er kan via de mail omgevingsvisie@groningen.nl gereageerd worden tot 4 november 2021. Onvoldoende komt tot uitdrukking dat de nieuwe gemeente Groningen nu ook bestaat uit een groot aantal dorpen en landelijk gebied. De vijf belangrijkste opgaven en de uitgangspunten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige Omgevingsvisie die allen over de stad ging.

6 oktober 2021 Groninger Gezinsbode: Geactualiseerde ontwerp-omgevingsvisie ‘Levende Ruimte’ ter inzage