Direct naar de inhoud.

Zandwegen

De werkgroep Zandwegen heeft in 2019 alle 69 zandwegen in Haren geïnventariseerd. Daarmee wil Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH) een bijdrage leveren aan het opstellen van de Omgevingsvisie. De werkgroep heeft twee rapporten gepubliceerd:

Deel I kan beschouwd worden als een actualisatie van de in 1989 door de gemeenteraad van Haren vastgestelde ‘Nota Zandwegen gemeente Haren’. In de aanbiedingsbrief aan de raad bij deze nota werd het belang van de zandwegen als volgt omschreven: ‘gezien de landschappelijke, ecologische, recreatieve en cultuurhistorische functies van deze wegen, verdient het alleszins aanbeveling de zandweg als zandweg in stand te houden.’

De merite van dit project is het identificeren van de zandwegen als de weerspiegeling en uitdrukking van waarden, kennis en tradities. De beschreven cultuurhistorische waarden bieden de huidige en toekomstige generaties een referentiekader. Daarmee wordt een basis gelegd voor de planologische borging van deze waarden. De zandwegen brengen – letterlijk en figuurlijk- samenhang in het landschap.

Het project sluit aan bij het opstellen van de Cultuurhistorische Waardenkaart. SLGH heeft erop aangedrongen de zandwegen op de Waardenkaart op te nemen bij de kaartlaag ‘historische en geografische structuren’.

De 69 geïnventariseerde zandwegen/paden hebben een totale lengte van 43 kilometer, in beheer bij de gemeente, en 15 kilometer wandelpad in beheer bij de  drie natuurorganisaties. De knelpunten die naar voren kwamen zijn de basis voor de aanbevelingen waarmee de Zandwegen in Haren, deel I wordt afgesloten. De nota is de basis voor verder overleg met de gemeente over de maatregelen die nodig zijn om de druk op de zandwegen te verminderen en de natuur- en cultuurhistorische waarden veilig te stellen.

Zandwegenbeleid en vaststelling motie Landschapsvisie door de gemeenteraad

Op 27 mei 2021 zijn er door diverse fracties uit de gemeenteraad vragen gesteld aan het college van B&W over de zandwegen in ons gebied en over het onderhoud. Op 23 juni heeft het College daarop geantwoord. Op 7 juli is door de raad de motie Landschapsvisie vastgesteld.

23 juni 2021 Beantwoording college van B&W van raadsvragen over zandwegen

7 juli 2021 Motie Landschapsvisie van raad van gemeente Groningen

In najaar 2021 gaat de gemeente in gesprek met bewoners- en maatschappelijke organisaties. Naar verwachting zal in 2022 het definitieve beleid worden vastgesteld.

Zie ook de Nieuwsbrieven 8, 9 en 10 voor meer informatie over acties van SLGH.

Pilot 30 km/u zone zandwegen gehonoreerd

Het idee om op de zandwegen naar en rond het Noordlaarderbos een 30 km/u zone in te stellen, is ingebracht in het project Groene Parel. Dit idee is als pilot gehonoreerd en zal dienen als input voor het zandwegenbeleid. Lees meer: Verslag Pilot Zandwegen 30 km/u zoneborden.

Zandwegen van groot belang voor bijzondere biodiversiteit

Het Brabants Landschap heeft onderzoek laten doen naar de natuurwaarde van zandwegen in agrarisch gebied. Uit dit onderzoek blijkt dat zandwegen van groot belang zijn voor de biodiversiteit. Bij zandwegen komen meer soorten en individuen voor dan bij asfaltwegen, ook zijn de soorten meer bijzonder. Verder zijn verschillende typen bermbegroeiingen bekeken. Vooral structuurrijkdom en luwte blijken belangrijke factoren te zijn voor een hoge biodiversiteit op locatieniveau. Zandwegen met een goed ontwikkelde bermvegetatie kunnen een functie vervullen als verbinding tussen natuurgebieden. Lees meer in het onderzoeksrapport: Natuurwaarde van zandwegen in agrarisch gebied (januari 2020) en de artikelen in Vakblad Natuur Bos Landschap (januari 2021) en in Nature today (22-1-2021).

Samenstelling van de werkgroep Zandwegen:

  • Pieter Boomsma, Haren 
  • Ingrid Schenk, Noordlaren
  • David van der Kellen, Noordlaren
  • Jan Wittenberg, Onnen