Direct naar de inhoud.

Projecten en werkgroepen

Stichting Landelijk Gebied Haren heeft de volgende projecten en werkgroepen:

Project Omgevingsvisie

Een Omgevingsvisie en het daarop gebaseerde Omgevingsplan is een wettelijk verplichte integrale visie voor het grondgebied van een gemeente. Het bevat de strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De gemeenteraad heeft in 2018 een Omgevingsvisie vastgesteld voor de stad. Nu moet die visie worden aangevuld met een visie voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Haren en ten Boer. Op 23 november 2020 zond SLGH aan het Groningse gemeentebestuur de Bijdrage SLGH aan Omgevingsvisie Groningen Kracht van contrast

Project Zonneparken

Op negen plekken wil de gemeente Groningen in het landelijk gebied van Haren zonneparken toestaan met een omvang tot 10 ha. Ook in Ten Boer zijn zoeklocaties aangewezen. Dat is te lezen in het concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’. Zonneparken leiden tot ernstige aantasting van van het kleinschalige landschap van de Hondsrug, veelal gebieden met hoge cultuurhistorische waarden. En het kan anders! Gezamenlijk hebben de bewonersorganisaties (SLGH, dorpsbelangen Onnen, Noordlaren en Glimmen en Burgercomité Haren) een Reactie opgesteld. Meer dan 1000 afwijzende reacties zijn aan het College van B&W verstuurd.

Werkgroep Biodiversiteit

De Werkgroep Biodiversiteit zet zich in voor het vergroten van de biodiversiteit in het landelijk gebied. In het voorjaar 2021 kunt u genieten van bloeiende kruidenrijke randen langs weilanden en in natuurgebiedjes. Met elkaar vormen ze groene verbindingen. Beeldrijk is in de update te zien hoe ze in oktober werden ingezaaid. Binnenkort zullen ook markeringspaaltjes voor ecologische locaties worden geplaatst. Dit alles is mogelijk gemaakt door subsidie van het Innovatiefonds Biodiversiteitsherstel, zie beknopte versie subsidieaanvraag. Het project ‘Groene Verbindingen Hondsrug Haren’ werd op 20 januari 2021 als voorbeeld getoond in een webinar van het Deltaplan: projecten voor biodiversiteit.

Werkgroep Zandwegen

De Werkgroep Zandwegen heeft twee rapporten gepubliceerd: Zandwegen in Haren deel I en Inventarisatie zandwegen deel II. Deel I kan worden beschouwd als een actualisatie van de in 1989 door de gemeenteraad van Haren vastgestelde ‘Nota Zandwegen gemeente Haren’. De rapporten zijn de basis voor verder overleg met de gemeente over de maatregelen die nodig zijn om de druk op de zandwegen te verminderen en de natuur- en cultuurhistorische waarden veilig te stellen.
Uit het onderzoek van Het Brabants Landschap blijken zandwegen van groot belang zijn voor de biodiversiteit, zie onderzoeksrapport: Natuurwaarde van zandwegen in agrarisch gebied (januari 2020) en de artikelen in Vakblad Natuur Bos Landschap (januari 2021) in Nature today (22-1-2021).